Installatiepunt

PARTNERS UITGELICHT ❱ INSTALLATIE PUNT 116 KLIMAATTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 60 KLIMAATTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 61 Eencentraalstofzuigsysteem iszeergeschikt voordeconsumentdiegezondheidencomfort wilcombineren.Doordatdestofzuigerzelfniet in dewoonruimtestaat,vindtergeenuitblaasvan fijnstofenvieze luchtjesplaats.Dit is letterlijk eenverademingvoormensenmetallergischeen astmatischeklachten. Eencentraalstofzuigsysteem iseenvaste installatie in dewoningzoalseencv-installatieofventilatiesysteem. Eendergelijksysteembetekentdanookeen meerwaardevoordewoning.Dewoningkrijgteen luxereuitstraling. INSTALLATIE: NU NOG MAKKELIJKER SnoekCentraalStofzuigerApparatuurB.V. isal meerdan30 jaareenbetrouwbarepartnervoorde installateur.Zo leverenwijdeCentraflex:eenflexibel leidingnetwaardoordeaanlegvaneensysteem makkelijkerénsnellergaat.Zobespaartu tijdengeld. Installatiemateriaal isoverigensdirectuitvoorraad leverbaar. Naastdebekende typen inlaatE50enSnooverbiedt SnoekCSAB.V.ookdiverse interessanteaccessoires voorhetcentralestofzuigsysteem.Alsvoorbeeld noemenwede inlaatmeteeneigenslang:deVroom endeminizuigslangMZS.Deslang iseenvoudiguitde houder tehalenenstofenvuilwordendirectafgevoerd naardecentraleunit.Nagebruikroltdeslangzich automatischop (Vroom)ofhangtmenhethandvatweer indehouder (minizuigslangMZS). snoek.com stof en vuil worden direct afgevoerd naar de centrale unit TEKST ❱ FOTOGRAFIE SNOEK Centraal stofzuigen: MEERWAARDE OVERBODIGE LUXE? S LV Me e r. . me t ve r l i c h t i n g i n d e b a d k ame r SNOEK Ce n t r a a l s t o f z u i g e n : me e rwa a r d e o f ove r b o d i g e l u xe ? SUPERFO I L Du u r z a am wo n e n d o o r v l o e r i s o l a t i e v a n s u p e r f o i l 72 32 36 PART N E R S U I TG E L I CH T

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=