Installatiepunt

❱ INSTALLATIE PUNT 4 Voorwoord Voo r u l i g t de tweede ed i t i e van he t I ns t a l l a t i ePun t . Een magaz i ne gemaak t voo r i ede r een d i e we r kzaam i s i n de i ns t a l l a t i ebranche . He t t hema van deze u i t gave : I nnova t i e . I nnova t i e I nnove r en i s mee r dan he t on twi kke l en en i n t r oduce r en van n i euwe i ns t a l l a t i e s . He t gaa t voo ra l ook ove r hoe we i nnova t i e s vakbekwaam kunnen t oepa s s en . Da t onde r s ch r i j ven ook de p r o f e s s i ona l s d i e hun ve r haa l doen ove r he t t hema van deze u i t gave . ‘We s t aan aan de voo ravond van he t op g r o t e r e s chaa l t oepa s s en van een aan t a l t echn i eken d i e nog n i e t i ede r e i ns t a l l a t eu r behee r s t . Een van d i e t echn i eken gaa t ove r de t oepa s s i ng van wa rmt epompen ,’ ve r t e l t I SSO- d i r ec t eu r Rob van Be r gen . ‘Nee , da t i s i nmi dde l s voo r een aan t a l g r o t e r e i ns t a l l a t i ebedr i j ven a l geen i nnova t i e mee r, maa r voo r he t g r os i n onze branche i s da t he t we l . Onze u i t dag i ng z i t dus voo ra l i n de ve rbr ed i ng .’ De Renova t i eve r s ne l l e r I n he t K l imaa t akkoo rd i s a f ge sp r oken da t a l l e Nede r l ands e gebouwen -we hebben he t ove r zeven mi l j oen won i ngen en één mi l j oen maa t s chappe l i j ke gebouwen a l s z i ekenhu i zen en s cho l en - r i gou r eus moe t en wo rden ve rduu r zaamd . Om won i ngco r po ra t i e s , i ns t a l l a t eu r s , bouwe r s en ande r e pa r t i j en h i e rb i j t e he l pen , i s De Renova t i eve r sne l l e r i n he t l even ge r oepen . He t doe l ? De be s t aande huu rwon i ngvoo r raad sne l l e r, be t e r en goedkope r ve rduu r zamen . We sp r eken p r og ramma l e i de r Jo r i s van den Heuve l . U v i nd t he t a r t i ke l op pag i na X . Op l e i d i ngen E l ke ed i t i e van ons magaz i ne beva t i n f o rma t i e ove r r e l evan t e op l e i d i ngen . Di tmaa l sp r eken we docen t Ge ra l d Bo r s t van he t Ho r i zon Co l l ege ove r l e r en me t de voe t en i n de k l e i . Lee s he t vo l l ed i ge a r t i ke l op pag i na X . En ve rde r Naa s t bovens t aande geven we onde r mee r be l ang r i j ke beu r s i n f o rma t i e en s ch r i j ven we i n e l ke ed i t i e ove r b i j zonde r e ma r k t pa r t i j en . Wi l t u uw bedr i j f onde r de aandach t br engen i n ons magaz i ne ? Neem ge r us t con t ac t op ! We hopen da t I ns t a l l a t i ePun t u ne t zo goed beva l t a l s ons a l s make r s . Feedback i s u i t e raa rd mee r dan we l kom! Team I ns t a l l a t i ePun t

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=