Installatiepunt

ELEKTROTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 68 Er is te weinig goed gekwalificeerd personeel en de kosten van dit personeel zijn hoog. De vraag naar woningen neemt, net als de druk om sneller te bouwen, alleen maar toe. Tel daar de doelstelling van duurzaam bouwen bij op en er ligt een complex vraagstuk. Installateurs hebben steeds meer behoefte aan goede prefaboplossingen, plug&play is de toekomst.De stekerbare oplossingen vanWAGO in de vorm van het WINSTA-systeemmaken installeren efficiënter en leveren forse besparingen op tijdens het hele ontwerp- en installatieproces. Door anders en vooral slimmer te bouwen, wordt de benodigde installatietijd tot een minimum beperkt en nemen de installatiekosten enorm af. STEKERBARE OPLOSSINGEN VAN WAGO TEKST ❱ FOTO(‘S) WAGO Elektr i sche instal lat ies worden steeds complexer en instal lat iet i jden staan onder druk. Daarnaast worden steeds hogere ei sen aan de elektr i sche instal lat ie binnen bi jvoorbeeld de woningbouw gesteld. Aanleggen, ui tbreiden of wi j z igen van de instal lat ie moet snel en eenvoudig kunnen worden ui tgevoerd. De behoef te aan eenvoudige, ef f iciënte en f lexibele instal lat ietechnieken gaat hand in hand met de ontwikkel ingen op de woningmarkt . De woningnood in Neder land heef t ervoor gezorgd dat conceptueel (en modulai r ) bouwen een belangr i jke pi j ler binnen de woningbouw i s geworden. Stekerbaar installeren

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=